Sime Horizontal Low Level Flue Kit 125mm

SIME Horizontal Low Level Flue Kit
125 mm
SKU: 809LLFK
Categories: Sime Solo Non-Condensing Flues